บริษัทรักษาความปลอดภัย “HLIS”

จัดอบรมสร้างมาตรฐานและคุณภาพแก่พนักงาน รปภ.


        การฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพ แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ของ “HLIS” จัดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้กับพนักงาน รปภ. เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือก ไปจนถึงการดูแล และฝึกฝนบุคลากร โดยสร้างมาตรฐานการอบรม รปภ. ให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ที่นอกจากความเชี่ยวชาญ และทักษะเกี่ยวกับการบริการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดแล้ว การเข้ามาฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของ HLIS นี้ใช้หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการจริง เพื่อให้ รปภ. ของ HLIS มีศักยภาพและมีความพร้อม เตรียมเข้าสู่การบริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน