“ทีมสุข งานสำเร็จ”

เป็นการอบรมระดับหัวหน้างาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารทีมงาน ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานด้วยความเต็มใจ
ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

บริษัทยาม,บริษัทรปภ.

บรรยากาศระหว่างอบรมและทำกิจกรรม