หน้าที่หลักของหัวหน้าชุด รปภ. คือการคอยดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดต่างๆ ภายในไซต์งานที่ได้รับมอบหมายให้บริการและดูแลรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการปกครอง และเป็นผู้ประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี ดังนั้น HLIS ของเราจึงต้องให้มีการอบรมหัวหน้าชุด รปภ. เพื่อฝึกฝนศักยภาพในด้านต่างๆ  ที่สำคัญต่อการดูแล และควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.ให้เกิดประสิทธิภาพ และดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการอบรมหัวหน้าชุดครั้งนี้ เราแบ่งเป็นหัวข้อการอบรมดังนี้

  • วัฒนธรรมองค์กร และสวัสดิการต่างๆ ในการทำงาน
  • หน้าที่หลักของ หัวหน้าชุดรปภ. และมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง
  • ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการทำงาน ทั้งต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป
  • เหตุฉุกเฉิน ต้องปฎิบัติอย่างไร ในฐานะหัวชุดหน้า รปภ.
  • การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย