HLIS  เข้ารับรางวัลและร่วมงาน 5th Years Anniversary
Security Thailand Award 2017

        สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน และนิตยสาร Security Thailand จัดงานครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ พร้อมทั้งคัดสรรบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ธุรกิจระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้ารับรางวัล Security Thailand Awards, Top Brand Awards และ The Best Service Awards เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า
          คุณสุรพงษ์ ยังประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัทรักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์ เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ The Best Service Awards โดย พณฯ ท่านกร ทัพรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน และอดีตรองนายกรัฐมนตรี และพลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ